bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja tre?ci

Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotycz?ce statusu prawnego Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, jego organizacji oraz dzia?alno?ci i kompetencji.

Informacje publiczne zosta?y zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.
 

____________________________________________________________________________


MIEJSKO-GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W BARCINIE
ul. Lotników 13
88-190 Barcin
 

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: ?ni?ski

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

 ____________________________________________________________________________


Zgodnie z zapisami Ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ka?da instytucja publiczna posiada obowi?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj?:

  • Ustawa o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 11 pa?dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych

Aktualności

Dodatek mieszkaniowy - dopłata do czynszu

11.01.2021

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

24 Grudnia 2020r. - MGOPS nieczynny

17.12.2020

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora MGOPS w Barcinie z dnia 13 sierpnia 2020 r.: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2020 roku ustala się dzień 24 grudnia 2020 (tj. czwartek) dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia. Treść zarządzenia

Komunikat odnośnie podziału pracy na tradycyjną i zdalną

23.10.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Barcin,

W trosce o wspólne bezpieczeństwo w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję:......

Nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

05.10.2020

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza stały nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.Opublikował: Anna Pijarowska
Publikacja dnia: 30.01.2014
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 30.01.2014
Dokument oglądany razy: 463