bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja kodowania znaków

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przegl?danie stron
W celu przegl?dania podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, nale?y wybra? z menu, znajduj?cego si? w lewej cz??ci ekranu, odpowiedni dzia?. Menu g?ówne publikatora sk?ada si? ze stron i podstron danej kategorii.
W dolnej cz??ci ka?dej strony, znajduje si? metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji oraz osobie publikuj?cej, liczbie ods?on dokumentu, a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Ods?ony liczone s? od pierwszej wersji dokumentu. Przegl?danie stron archiwalnych nie wp?ywa na licznik.


2. Strony systemowe
Serwis obok stron informacyjnych udost?pnia równie? strony systemowe, które s? obowi?zkowym elementem ka?dego BIP, tj.:
Redakcja - wykaz redaktorów i administratorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki - graficzna ilustracja 10 najcz??ciej odwiedzanych stron/ podstron serwisu oraz zbiorcze zestawienie wszystkich zawartych na stronie dokumentów i ich wy?wietle?
Instrukcja korzystania – to niniejszy dokument
Pozosta?e informacje - zbiór informacji, na temat sposobu dost?pu do danych publicznych nie zamieszczonych na podmiotowej stronie BIP


3. Modu? wyszukiwania
W celu przeszukania serwisu BIP, nale?y w oknie wyszukiwarki znajduj?cej si? w górnej cz??ci strony, wpisa? szukan? fraz? i nacisn?? klawisz "enter". System umo?liwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.


4. Odno?nik do portalu BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
W nag?ówku strony, w górnej jej cz??ci, znajduje si? logo BIP, b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP, znajduj?cego si? pod adresem http://www.bip.gov.pl


5. Rejestr stron usuni?tych
Ka?dy dokument, który musi zosta? usuni?ty z BIP, automatycznie trafia do rejestru stron usuni?tych wraz z adnotacj? o powodzie usuni?cia. Usuni?ty dokument mo?e zosta? przywrócony. Oznacza to, ?e dokument, który wcze?niej znajdowa? si? w rejestrze usuni?tych, a teraz go tam nie ma, zosta? przywrócony w miejsce, z którego wcze?niej go usuni?to. Z za?o?enia, raz opublikowany na stronie BIP dokument nie mo?e zosta? usuni?ty trwale z serwisu.


6. Modu? konkursowy
Konkursy publikowane s? na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejno?ci chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Ka?da zmiana tre?ci opisu konkursu (w tym jego daty, nazwy, itp.) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Tak?e usuni?te konkursy s? archiwizowane wraz z powodem usuni?cia. Konkursy usuni?te oraz minione s? dost?pne w podmenu menu "konkursy". Konkurs miniony mo?e mie? status "rozstrzygni?ty" - o ile zosta? rozstrzygni?ty, nierozstrzygni?ty (na razie, czyli czekaj?cy na rozstrzygni?cie) lub nierozstrzygni?ty trwale (nie b?dzie rozstrzygany). Rozstrzygni?cie konkursu (w tym trwa?e oznaczenie jako nierozstrzygni?ty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znale?? si? informacje o zwyci?zcy (zwyci?zcach), powody nierozstrzygni?cia konkursu itp.


7. Modu? zamówie? publicznych

Modu? zamówie? publicznych zosta? podzielony na cztery cz??ci:
Zamówienia publiczne podlegaj?ce Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Zamówienia publiczne niepodlegaj?ce tej Ustawie
Zamówienia publiczne zako?czone (rozstrzygni?te i nierozstrzygni?te)
Zamówienia publiczne usuni?te (rejestr zamówie? publicznych usuni?tych)
Ka?da zmiana tre?ci og?osze? jest archiwizowana w rejestrze zmian. W tre?ci mo?na umieszcza? grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE S? archiwizowane w przypadku ich wymiany!
Zamówienia publiczne w ka?dej grupie wy?wietlane s? kolejno jeden pod drugim, w pakietach po 15 (stronicowane). Metryczka ka?dego zamówienia znajduje si? na stronie konkretnego zamówienia.Opublikował: Tomasz Wrzesi?ski
Publikacja dnia: 31.01.2014
Podpisał: Tomasz Wrzesi?ski
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 500