bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana lokalizacji podstrony

Strategia

Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych okre?la zakres dzia?a? w oparciu o potrzeby spo?eczne. Celem Strategii jest stworzenie warunków umo?liwiaj?cych osobom i rodzinom pokonywanie trudnej sytuacji ?yciowej i doprowadzenie ich do usamodzielnienia si? i pe?nej integracji ze ?rodowiskiem.


Niniejszy dokument zak?ada osi?gni?cie w.wym. celów poprzez okre?lenie zada?, ?rodków i metod realizacji w taki sposób, by doprowadzi? do zaspakajania niezb?dnych i uzasadnionych potrzeb mieszka?ców gminy Barcin.


Strategia jest równie? dokumentem zmierzaj?cym do ograniczania niekorzystnych zjawisk spo?ecznych i stwarza warunki do poprawy funkcjonowania osób i rodzin wymagaj?cych wsparcia spo?ecznego.
Za??czniki do pobrania:
Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Barcin na lata 2008-2018.pdfOpublikował: Tomasz Wrzesi?ski
Publikacja dnia: 31.01.2014
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 584