bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja tre?ci

Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie
Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, zawiera informacje publiczne dotycz?ce statusu prawnego jednostki, jej organizacji oraz dzia?alno?ci i kompetencji.

Informacje publiczne zosta?y zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.

_________________________________________________________

MIEJSKO-GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W BARCINIE
ul. Lotników 13
88-190 Barcin
 

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: ?ni?ski

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

NIP: 562-15-72-439
REGON: 092505062

________________________________________________________

Miejsko-Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Barcinie
czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7:00 – 15:00
________________________________________________________


Dyrektor Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie – Dorota Dok?adna

Kierownik Dzia?u Pomocy ?rodowiskowej – Aurelia Jamro?y

Kierownik ?rodowiskowego Domu Samopomocy oraz ?wietlicy ?rodowiskowej
– Agnieszka Kaniuka

 ________________________________________________________


Zgodnie z zapisami Ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ka?da instytucja publiczna posiada obowi?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj?:

  • Ustawa o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 11 pa?dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych

Aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”

03.03.2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania w Gminie Barcin wyniesie 382.603,50 zł, całkowita wartość zadania 507 752 078 zł.

Informacja odnośnie wypłat 500 + w miesiącu Grudzień

15.12.2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu grudniu 2021 r. nastąpi NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu środków z budżetu państwa na realizację ww. świadczenia. Przelewy będą sporządzone w terminie do świąt Bożego Narodzenia.

Informacja odnośnie 24.12.2021 roku

13.12.2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę w 2021, MGOPS w Barcinie w dniu 24 grudnia 2021 (tj. Piątek) będzie nieczynny.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

08.07.2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. ......Opublikował: Tomasz Wrzesi?ski
Publikacja dnia: 12.02.2014
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 12.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 962