bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja tre?ci

Sprawozdania

Ustawa o pomocy spo?ecznej nak?ada na na O?rodki Pomocy Spo?ecznej obowi?zek przedk?adania Radzie Miasta, corocznego sprawozdania z dzia?alno?ci O?rodka za rok poprzedni.

Niniejszy dzia? zawiera usystematyzowany wykaz sprawozda? Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, z podzia?em na lata.

Szczegó?owe informacje zawarte s? na podstronach dzia?u: "Sprawozdania", dost?pnych z poziomu lewego menu.Opublikował: Tomasz Wrzesi?ski
Publikacja dnia: 25.02.2014
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 21.02.2014
Dokument oglądany razy: 413