bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja Dz. U. o dost?pie do informacji publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie
Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, zawiera informacje publiczne dotycz?ce statusu prawnego jednostki, jej organizacji oraz dzia?alno?ci i kompetencji.

Informacje publiczne zosta?y zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.MIEJSKO-GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W BARCINIE
ul. Mogile?ska 3
88-190 Barcin
 

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: ?ni?ski

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

NIP: 562-15-72-439
REGON: 092505062

Godziny urz?dowania: od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 7:00 do 15:00


» Dyrektor Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie – Dorota Dok?adnaZgodnie z zapisami Ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) ka?da instytucja publiczna posiada obowi?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj?:

  • Ustawa o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
  • Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 11 pa?dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych

Aktualności

Dodatek mieszkaniowy - dopłata do czynszu

11.01.2021

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

24 Grudnia 2020r. - MGOPS nieczynny

17.12.2020

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora MGOPS w Barcinie z dnia 13 sierpnia 2020 r.: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2020 roku ustala się dzień 24 grudnia 2020 (tj. czwartek) dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia. Treść zarządzenia

Komunikat odnośnie podziału pracy na tradycyjną i zdalną

23.10.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Barcin,

W trosce o wspólne bezpieczeństwo w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję:......

Nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

05.10.2020

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza stały nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.Opublikował: Mirela Przekwas
Publikacja dnia: 08.08.2017
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 52 758