bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja

Dodatki mieszkaniowe


Dodatek mieszkaniowy jest ?wiadczeniem pieni??nym wyp?acanym przez gmin?, maj?cym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w zwi?zku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przys?uguje w przypadkach okre?lonych przepisami.


I. Kryteria uprawniaj?ce do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
a) tytu? prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy mo?e by? przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkaj?cym w lokalach mieszkalnych, do których przys?uguje im spó?dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkaj?cym w lokalach mieszkalnych znajduj?cych si? w budynkach stanowi?cych ich w?asno?? i w?a?cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom maj?cym tytu? prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz?cym wydatki zwi?zane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmuj?cym lokal mieszkalny bez tytu?u prawnego, oczekuj?cym na przys?uguj?cy im lokal zamienny lub socjalny.

b) osi?ganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek przys?uguje osobom, je?eli ?redni miesi?czny dochód na jednego cz?onka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesi?cy poprzedzaj?cych dat? z?o?enia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najni?szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.802,15 z? i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.287,25 z?, obowi?zuj?cej w dniu z?o?enia wniosku.
Je?eli dochód jest nieco wy?szy, nie zamyka to mo?liwo?ci otrzymania dodatku – je?li bowiem kwota nadwy?ki nie przekracza wysoko?ci dodatku mieszkaniowego, nale?ny dodatek mieszkaniowy obni?a si? o t? kwot?.

UWAGA:
Od dnia 1.03.2018 r. wysoko?? najni?szej emerytury wynosi 1029,80 z?.


c) odpowiednia powierzchnia u?ytkowa lokalu

Normatywna powierzchnia u?ytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje si? tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczb? cz?onków gospodarstwa domowego nie mo?e przekracza?:

 • 35 m2 – dla 1 osoby;
 • 40 m2 – dla 2 osób;
 • 45 m2 – dla 3 osób;
 • 55 m2 – dla 4 osób;
 • 65 m2 – dla 5 osób;
 • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wi?kszej liczby osób dla ka?dej kolejnej osoby zwi?ksza si? normatywn? powierzchni? tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia u?ytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie mo?e przekracza? normatywnej powierzchni u?ytkowej o wi?cej ni?:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, ?e udzia? powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u?ytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni u?ytkowej podwy?sza si? o 15 m2, je?eli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepe?nosprawna poruszaj?ca si? na wózku lub osoba niepe?nosprawna, je?eli niepe?nosprawno?? wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekaj? powiatowe zespo?y do spraw orzekania o niepe?nosprawno?ci.


II. Op?aty.
Post?powanie zwolnione z op?at


III. Termin za?atwienia sprawy.
Niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 1 miesi?ca od daty z?o?enia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie pó?niej ni? w terminie 2 miesi?cy od daty z?o?enia wniosku.


IV. Miejsce za?atwienia sprawy.
Miejsko-Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, ul. Mogile?ska, p. nr 3 - w godzinach od 7:00 do 15:00.


V. Wymagane dokumenty.
Niezb?dne dokumenty, które nale?y do??czy? do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarz?dc? lokalu);
 2. Deklaracja o wysoko?ci dochodów wnioskodawcy i wszystkich cz?onków gospodarstwa domowego.
 3. O?wiadczneie o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto do wniosku nale?y do??czy?:

 1. Dokument potwierdzaj?cy tytu? prawny do lokalu;
 2. je?eli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposa?ony w instalacj? centralnego ogrzewania, ciep?ej wody lub gazu przewodowego nale?y dostarczy? faktur? VAT za energi? elektryczn? za ostatni okres rozliczeniowy;
 3. Dokumenty potwierdzaj?ce wysoko?? dochodów osób pozostaj?cych we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pe?nych miesi?cy kalendarzowych, poprzedzaj?cych dat? z?o?enia wniosku;
 4. Dokumenty potwierdzaj?ce uiszczenie wydatków na mieszkanie z miesi?ca, w którym sk?adany jest wniosek.

Jednocze?nie informujemy, i? w toku post?powania administracyjnego, MGOPS w Barcinie ma prawo ??da? dostarczenia innych dokumentów niezb?dnych do prawid?owego rozpatrzenia sprawy.


VI. Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180.).
 2. Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z pó?n. zm.).
 3. Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu ?rodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz o?wiadczenia o stanie maj?tkowym wnioskodawcy i innych cz?onków gospodarstwa domowego, a tak?e wzoru legitymacji pracownika upowa?nionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 14.05.2018
Podpisał: Joanna Szostek
Dokument z dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 121