bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dodatki energetyczne


Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.


Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 755 ze zm.)).

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1. Dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;
  2. Dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie;
  3. Dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie.


Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
  2. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy!Termin załatwienia:


Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry:

  1. Na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
  2. W kasie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm. ).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm  ).Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 22.05.2019
Podpisał: Anna Burchardt
Dokument z dnia: 11.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 613