bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania roczne z działalności Ośrodka


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie realizowuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie, na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 163 z późn. zm.) corocznie przedkłada się Radzie Miejskiej w Barcinie, sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Załączniki do pobrania:

Rok 2018

» Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2018 r.
» 1. Bilans za 2018 r.
» 2. Informacja dodatkowa za 2018 r.
» 3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r.

» 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r.

Rok 2017

» Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2017 r.

Rok 2016

» Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2016 r.

Rok 2015

» Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2015 r.

Rok 2014

» Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2014 r.

Rok 2013

» Roczne sprawozdanie z działalności MGOPS w Barcinie za 2013 r.



Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 05.06.2019
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 04.08.2014
Dokument oglądany razy: 1 265