bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja graficzna

Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie
Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, zawiera informacje publiczne dotycz?ce statusu prawnego jednostki, jej organizacji oraz dzia?alno?ci i kompetencji.

Informacje publiczne zosta?y zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.MIEJSKO-GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W BARCINIE
ul. Mogile?ska 3
88-190 Barcin
 

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: ?ni?ski

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr telefonu 2: + 48 52 551 03 80
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

Inspektor Danych Osobowych: Krzysztof Kie?basa

Adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

NIP: 562-15-72-439
REGON: 092505062

Godziny urz?dowania:

Poniedzia?ek 7:00 - 15:00

Wtorek 7:00 - 16:30

?roda 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00

Pi?tek 7:00 - 13:30


» Dyrektor Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie – Dorota Dok?adnaZgodnie z zapisami Ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) ka?da instytucja publiczna posiada obowi?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj?:

  • Ustawa o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
  • Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 11 pa?dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych

» Obowi?zek informacyjnyNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuje, ?e:

1) Administratorem Pa?stwa danych jest MGOPS w Barcinie.
2) Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z którym mog? si? Pa?stwo kontaktowa? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych
za po?rednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemne na adres Administratora.
3) Pa?stwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na MGOPS w Barcinie jak równie? w celu realizacji praw oraz obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustaw:
a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Post?powania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pó?n. zm),
b) Uchwa?a z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z pó?n. zm.),
c) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z pó?n. zm.)
d) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z pó?n. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755),
f) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 180 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2220 z pó?n. zm.),
h) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z pó?n. zm.),
i) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z pó?n. zm.),
j) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z pó?n. zm.),
k) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z pó?n. zm.)
l) Ustawa z dnia 7 wrze?nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z pó?n. zm.),
m) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z pó?n. zm.),
n) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pó?n. zm.),
o) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z pó?n. zm.),
p) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092 z pó??. zm.),
q) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du?ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z pó?n. zm.),
r) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z pó?n. zm.)
s) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ci??y i rodzin „Za ?yciem” (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z pó?n. zm.),
t) Uchwa?y Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rz?dowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 514)
u) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw zwi?zanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428),
v) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 924 z pó?n. zm.)
w) Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrze?nia 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1245)
x) Rozporz?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu post?powania w sprawach o przyznanie ?wiadcze? rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maj? by? zawarte we wniosku, za?wiadczeniach i o?wiadczeniach o ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466)
y) Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysoko?ci dochodu rodziny albo wysoko?ci dochodu osoby ucz?cej si? stanowi?cych podstaw? ubiegania si? o zasi?ek rodzinny i specjalny zasi?ek opieku?czy, wysoko?ci ?wiadcze? rodzinnych oraz wysoko?ci zasi?ku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
z) Rozporz?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu post?powania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maj? by? zawarte we wniosku, za?wiadczeniach i o?wiadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467)
aa) Rozporz?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu uniewa?nienia Karty Du?ej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegó?owego zakresu informacji, jakie maj? by? zawarte we wniosku o przyznanie Karty Du?ej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 992
z pó?n. zm.)
bb) Rozporz?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie sposobu uniewa?nienia Karty Du?ej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegó?owego zakresu informacji, jakie maj? by? zawarte we wniosku o przyznanie Karty Du?ej Rodziny (Dz. U. 2017 r., poz. 2449)
cc) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysoko?ci op?aty za wydanie duplikatu Karty Du?ej Rodziny oraz wysoko?ci kosztów gminy zwi?zanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M. P. z 2019 poz. 213)
dd) Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegó?owych warunków realizacji rz?dowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
ee) UCHWA?A NR IV/32/2019RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka?ych na terenie Gminy Barcin,
ff) Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358),

4) Pa?stwa dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dnych do realizacji ww. celu z uwzgl?dnieniem okresów przechowywania okre?lonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Pa?stwa dane nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie b?d? podlega? profilowaniu.
6) Pa?stwa dane osobowe nie b?d? przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj?cy Uni? Europejsk?, Norwegi?, Liechtenstein i Islandi?).
7) W zwi?zku z przetwarzaniem Pa?stwa danych osobowych, przys?uguj? Pa?stwu nast?puj?ce prawa:
a) prawo dost?pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pa?stwa danych osobowych jest obowi?zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowa? b?dzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Pa?stwa dane mog? zosta? przekazane podmiotom zewn?trznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak?e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (s?dy, organy ?cigania, jednostki pomocy spo?ecznej).

Aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”

03.03.2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania w Gminie Barcin wyniesie 382.603,50 zł, całkowita wartość zadania 507 752 078 zł.

Informacja odnośnie wypłat 500 + w miesiącu Grudzień

15.12.2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu grudniu 2021 r. nastąpi NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu środków z budżetu państwa na realizację ww. świadczenia. Przelewy będą sporządzone w terminie do świąt Bożego Narodzenia.

Informacja odnośnie 24.12.2021 roku

13.12.2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę w 2021, MGOPS w Barcinie w dniu 24 grudnia 2021 (tj. Piątek) będzie nieczynny.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

08.07.2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. ......Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 23.04.2020
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 116 935