bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja kodowania znaków

Ocena zasobów pomocy społecznej


Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy spo?ecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 163 z pó?n. zm.) do zada? o charakterze obowi?zkowym gminy nale?y sporz?dzenie oceny zasobów pomocy spo?ecznej. Obowi?zek ten realizowany jest od 2012 roku.

Dokument wraz z rekomendacjami i wnioskami jest nowym narz?dziem, które umo?liwia samorz?dowcom dokonywania ocen i porówna? problemów spo?ecznych wyst?puj?cych w gminie.

Ocena zasobów pomocy spo?ecznej pozwala okre?la? zasadnicze kierunki dzia?a? do podj?cia w obszarze polityki spo?ecznej i pomocy spo?ecznej, by ogranicza? oraz eliminowa? niekorzystne zjawiska spo?eczne.


Za??czniki do pobrania:

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2019.pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2018.pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2017.pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2016.pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2015.pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2014. pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2013.pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2012.pdfOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 14.08.2020
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 25.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 553