bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja kodowania znaków

Dodatki mieszkaniowe


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.


I. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

b) osiaganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2100 zł i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1500 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

UWAGA:
Od dnia 1.03.2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200 zł.


c) odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 – dla 1 osoby;
 • 40 m2 – dla 2 osób;
 • 45 m2 – dla 3 osób;
 • 55 m2 – dla 4 osób;
 • 65 m2 – dla 5 osób;
 • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


II. Opłaty.
Postępowanie zwolnione z opłat


III. Termin załatwienia sprawy.
Niezwłocznie, nie półniej niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie półniej niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.


IV. Miejsce załatwienia sprawy.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, p. nr 3 – w poniedziałek, środą i czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 16:30 i w piątek od 7:00 do 13:30.


V. Wymagane dokumenty.
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
 2. Deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 3. Oświadcznie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
 2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku;
 4. Dokumenty potwierdzające uiszczenie wydatków na mieszkanie z miesiąca, w którym składany jest wniosek.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego, MGOPS w Barcinie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.


VI. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.2133 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 17.08.2020
Podpisał: Joanna Szostek
Dokument z dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 332