bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności


Oświadczenie dostepności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społczenej w Barcinie.

- Data publikacji strony internetowej:

- Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: Zarzędzenia Dyrektora. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

Brak możliwości obsługi stony za pomocą klawiatury

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Niniejsze oświadczenie sporzaądzono dnia: 2020-03-29

- Metoda przygotowania oświadczenia: samoocena

- Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Gawroński.
- E-mail: mgawronski@mgops-barcin.pl
- Telefon: 52 383 - 34 - 45

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,

- Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

- E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

- Telefon: 800 - 676 - 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88 - 190 Barcin

Jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

- Możliwość przełączania rozmiaru czcionki oraz zmiany kontrastu (prawy górny róg strony)

Aplikacja mobilna

- Brak aplikacji

Pozostałe informacje

- Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dosteępnościOpublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 17.08.2020
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 29.03.2020
Dokument oglądany razy: 574