bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Wartość dofinansowania w Gminie Barcin wyniesie 382.603,50 zł
Całkowita wartość zadania 507 752 078 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:
• w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
• prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);
• przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
- wyjściu, powrocie oraz/ lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
• w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
- pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- wsparcie w nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; o pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

Działania podejmowane w ramach Programu przyczynią się do:
• poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
• ograniczania skutków niepełnosprawności,
• stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Cel i adresaci programu:
• Celem programu jest wprowadzenie i rozpowszechnienie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
• Adresatami programu są: o dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz o osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 03.03.2022
Podpisał: Joanna Szostek
Dokument z dnia: 03.03.2022
Dokument oglądany razy: 278