bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowa strona dostępna pod adresem: http://mgops.bip.barcin.pl/megabip1

Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

STRONA ARCHIWALNA - NAJNOWSZA WERSJA POD ADRESEM www.mgops.bip.barcin.pl/megabip1/


Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego jednostki, jej organizacji oraz działalności i kompetencji.

Informacje publiczne zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
 

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Żniński

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr telefonu 2: + 48 52 551 03 80
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
ePUAP: /mgopsbarcin/SkrytkaESP
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

Inspektor Danych Osobowych: Katarzyna Henzler

Adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

NIP: 562-15-72-439
REGON: 092505062

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:00 - 15:00

Wtorek 7:00 - 16:30

Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00

Piątek 7:00 - 13:30


» Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie – Dorota DokładnaZgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) każda instytucja publiczna posiada obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostęie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych


» Obowiązek informacyjnyNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuje, że:

1) Administratorem Państwa danych jest MGOPS w Barcinie.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemne na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGOPS w Barcinie jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustaw:
a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm),
b) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),
c) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.)
d) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755),
f) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 180 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.),
h) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
i) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),
j) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
k) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)
l) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.),
m) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
n) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
o) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),
p) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasięków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092 z późn. zm.),
q) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.),
r) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
s) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn. zm.),
t) Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowegoo programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 514)
u) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428),
v) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 924 z późn. zm.)
w) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1245)
x) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466)
y) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasięku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
z) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467)
aa) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 992
z późn. zm.)
bb) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 r., poz. 2449)
cc) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M. P. z 2019 poz. 213)
dd) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowegoo programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
ee) UCHWAŁA NR IV/32/2019RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin,
ff) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358),
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy ścigania, jednostki pomocy Społecznej).

Aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”

03.03.2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania w Gminie Barcin wyniesie 382.603,50 zł, całkowita wartość zadania 507 752 078 zł.

Informacja odnośnie wypłat 500 + w miesiącu Grudzień

15.12.2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu grudniu 2021 r. nastąpi NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu środków z budżetu państwa na realizację ww. świadczenia. Przelewy będą sporządzone w terminie do świąt Bożego Narodzenia.

Informacja odnośnie 24.12.2021 roku

13.12.2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę w 2021, MGOPS w Barcinie w dniu 24 grudnia 2021 (tj. Piątek) będzie nieczynny.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

08.07.2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. ......Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 08.04.2022
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 165 511