bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja kodowania znaków

Dodatki mieszkaniowe


Dodatek mieszkaniowy jest Å›wiadczeniem pieniężnym wypÅ‚acanym przez gminÄ™, majÄ…cym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w zwiÄ…zku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysÅ‚uguje w przypadkach okreÅ›lonych przepisami.


I. Kryteria uprawniajÄ…ce do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkajÄ…cym w lokalach mieszkalnych, do których przysÅ‚uguje im spóÅ‚dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkajÄ…cym w lokalach mieszkalnych znajdujÄ…cych siÄ™ w budynkach stanowiÄ…cych ich wÅ‚asność i wÅ‚aÅ›cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom majÄ…cym tytuÅ‚ prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszÄ…cym wydatki zwiÄ…zane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmujÄ…cym lokal mieszkalny bez tytuÅ‚u prawnego, oczekujÄ…cym na przysÅ‚ugujÄ…cy im lokal zamienny lub socjalny.

b) osiaganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek przysÅ‚uguje osobom, jeżeli Å›redni miesiÄ™czny dochód na jednego czÅ‚onka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych datÄ™ zÅ‚ożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2100 zÅ‚ i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1500 zÅ‚, obowiÄ…zujÄ…cej w dniu zÅ‚ożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwoÅ›ci otrzymania dodatku – jeÅ›li bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokoÅ›ci dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża siÄ™ o tÄ™ kwotÄ™.

UWAGA:
Od dnia 1.03.2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200 zł.


c) odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje siÄ™ tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbÄ™ czÅ‚onków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 – dla 1 osoby;
 • 40 m2 – dla 2 osób;
 • 45 m2 – dla 3 osób;
 • 55 m2 – dla 4 osób;
 • 65 m2 – dla 5 osób;
 • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wiÄ™kszej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiÄ™ksza siÄ™ normatywnÄ… powierzchniÄ™ tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udziaÅ‚ powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa siÄ™ o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepeÅ‚nosprawna poruszajÄ…ca siÄ™ na wózku lub osoba niepeÅ‚nosprawna, jeżeli niepeÅ‚nosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekajÄ… powiatowe zespoÅ‚y do spraw orzekania o niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci.


II. Opłaty.
Postępowanie zwolnione z opłat


III. Termin załatwienia sprawy.
NiezwÅ‚ocznie, nie póÅ‚niej niż w terminie 1 miesiÄ…ca od daty zÅ‚ożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie póÅ‚niej niż w terminie 2 miesiÄ™cy od daty zÅ‚ożenia wniosku.


IV. Miejsce załatwienia sprawy.
Miejsko-Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie, ul. MogileÅ„ska 3, p. nr 3 – w poniedziaÅ‚ek, Å›rodÄ… i czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 16:30 i w piÄ…tek od 7:00 do 13:30.


V. Wymagane dokumenty.
NiezbÄ™dne dokumenty, które należy doÅ‚Ä…czyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarzÄ…dcÄ™ lokalu);
 2. Deklaracja o wysokoÅ›ci dochodów wnioskodawcy i wszystkich czÅ‚onków gospodarstwa domowego.
 3. Oświadcznie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
 2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 3. Dokumenty potwierdzajÄ…ce wysokość dochodów osób pozostajÄ…cych we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech peÅ‚nych miesiÄ™cy kalendarzowych, poprzedzajÄ…cych datÄ™ zÅ‚ożenia wniosku;
 4. Dokumenty potwierdzajÄ…ce uiszczenie wydatków na mieszkanie z miesiÄ…ca, w którym skÅ‚adany jest wniosek.

JednoczeÅ›nie informujemy, iż w toku postÄ™powania administracyjnego, MGOPS w Barcinie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbÄ™dnych do prawidÅ‚owego rozpatrzenia sprawy.


VI. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.2133 ze zm.).
2. RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
3. RozporzÄ…dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu Å›rodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oÅ›wiadczenia o stanie majÄ…tkowym wnioskodawcy i innych czÅ‚onków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).Opublikował: Maciej GawroÅ„ski
Publikacja dnia: 17.08.2020
Podpisał: Joanna Szostek
Dokument z dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 389