bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności


Oświadczenie dostepności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie


Miejsko Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie zobowiÄ…zuje siÄ™ zapewnić dostÄ™pność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostÄ™pnoÅ›ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. OÅ›wiadczenie w sprawie dostÄ™pnoÅ›ci ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚czenej w Barcinie.

- Data publikacji strony internetowej:

- Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawÄ… o dostÄ™pnoÅ›ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodnoÅ›ci lub wyÅ‚Ä…czeÅ„ wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). PrzykÅ‚adem takich informacji sÄ…: ZarzÄ™dzenia Dyrektora. W miarÄ™ możliwoÅ›ci bÄ™dziemy dokÅ‚adać staraÅ„ by nowe dokumenty byÅ‚y dostÄ™pne cyfrowo.

Brak możliwości obsługi stony za pomocą klawiatury

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Niniejsze oświadczenie sporzaądzono dnia: 2020-03-29

- Metoda przygotowania oświadczenia: samoocena

- Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej GawroÅ„ski.
- E-mail: mgawronski@mgops-barcin.pl
- Telefon: 52 383 - 34 - 45

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgÅ‚oszenia powinno nastÄ…pić niezwÅ‚ocznie, najpóźniej w ciÄ…gu 7 dni. JeÅ›li w tym terminie zapewnienie dostÄ™pnoÅ›ci albo zapewnienie dostÄ™pu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastÄ…pić najdalej w ciÄ…gu 2 miesiÄ™cy od daty zgÅ‚oszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowÄ™ realizacji żądania można zÅ‚ożyć skargÄ™ do organu nadzorujÄ…cego pocztÄ… lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres:

- Organ nadzorujÄ…cy: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,

- Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

- E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

- Telefon: 800 - 676 - 676

SkargÄ™ można zÅ‚ożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88 - 190 Barcin

Jest częściowo dostÄ™pna architektonicznie dla osób niepeÅ‚nosprawnych.

Informacje dodatkowe

UÅ‚atwienia

- Możliwość przeÅ‚Ä…czania rozmiaru czcionki oraz zmiany kontrastu (prawy górny róg strony)

Aplikacja mobilna

- Brak aplikacji

Pozostałe informacje

- Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dosteępnościOpublikował: Maciej GawroÅ„ski
Publikacja dnia: 17.08.2020
Podpisał: Maciej GawroÅ„ski
Dokument z dnia: 29.03.2020
Dokument oglądany razy: 630