Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023


Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:
- w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
- prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);
- przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
- wyjściu, powrocie oraz/ lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
- w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
- pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- wsparcie w nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
Działania podejmowane w ramach Programu mogą przyczynią się do:
- poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
- ograniczania skutków niepełnosprawności,
- stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Cel i adresaci programu:
Celem programu jest wprowadzenie i rozpowszechnienie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Adresatami programu są:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz
- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 a) o stopniu znacznym lub
 b) o stopniu umiarkowanym albo
 c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

W pierwszej kolejności, asystentem osobistym może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina. Skierowanie asystenta przez gminę uzależnione jest od ilości osób spełniających wymagania Programu dotyczące asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, które zgłoszą się do pełnienia usług asystenckich.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Załączniki:

Dla kandydata na asystenta:

Informacja o naborze na asystenta
Klauzula informacyjna
Załącznik 12 - Klauzula informacyjna MRiPS

Dla kandydata na uczestnika:

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
Załącznik 12 - Klauzula informacyjna MRiPS
Karta zgłoszeniowa do programu


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 15.03.2023, 13:18
Dokument oglądany razy: 934
Podpisał: Joanna Kwasińska
Dokument z dnia: 15.03.2023