Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta. Program obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Barcin jest MGOPS w Barcinie, tel. 52 383 34 45.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu zapraszamy do kontaktu w terminie do 13 września 2023r.


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 08.09.2023, 10:20
Dokument oglądany razy: 288
Podpisał: Joanna Kwasińska
Dokument z dnia: 08.09.2023