Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminą, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.


I. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:


a) tytuł prawny do lokalu

Wśród podmiotów uprawnionych do dodatku mieszkaniowego od 01.07.2021 r. ustawodawca wymienia:

 • najemców albo podnajemców lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Najemcy oraz podnajemcy ubiegający się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać warunek zamieszkiwania w wynajmowanym lub podnajmowanym lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, jeżeli przebywają w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej,

pod warunkiem, że instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

b) Osięganie odpowiednio niskiego dochodu

Od 1.07.2021 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje podmiotom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datą złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym - 40%
 2. wieloosobowym - 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6 u.d.m. Oznacza to, że w przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tą kwotą.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Uwaga: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł.

c) odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 - dla 1 osoby;
 • 40 m2 - dla 2 osób;
 • 45 m2 - dla 3 osób;
 • 55 m2 - dla 4 osób;
 • 65 m2 - dla 5 osób;
 • 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o wiącej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


II. Opłaty.
Postępowanie zwolnione z opłat


III. Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.


IV. Miejsce załatwienia sprawy.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, p. nr 3 - w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 16:30 i w piątek od 7:00 do 13:30.


V. Wymagane dokumenty.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
 • Deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • Dokumenty potwierdzające uiszczenie wydatków na mieszkanie z miesięca, w którym składany jest wniosek.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego, MGOPS w Barcinie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

VI. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1335 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 08.12.2022, 09:25
Dokument oglądany razy: 593
Podpisał: Izabela Woźniak
Dokument z dnia: 02.02.2022