Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024


„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024 W GMINIE BARCIN

W ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego:

KWOTA DOFINANSOWANIA: 598.246,32 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 598.246,32 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością wymagających wysokiego poziomu wsparcia, wycofanych społecznie, niesamodzielnych i nieaktywnych.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, Mieszkańców Barcina, zwanych dalej Uczestnikami, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, tj. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o:
•    znacznym stopniu niepełnosprawności;
•    umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2, zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z zastrzeżeniem, że osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich.

NABÓR NA UCZESTNIKÓW
do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

Nabór w dniach: od dnia 6 marca 2024 roku do dnia 12 marca 2024 roku


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie będący Realizatorem ogłasza nabór na Uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi asystenta osobistego, który udzieli pomocy, m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu - powrocie lub dojazdach do wybranych przez Uczestnika miejsc, korzystaniu z dóbr kultury.

Realizator planuje objąć wsparciem w formie usług asystencji osobistej 24 osoby niepełnosprawnych, w tym:
•    ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 14 osób;
•    ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 6 osób;
•    z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 4 osób.

Ocenie merytorycznej będzie podlegać przede wszystkim uzasadniona potrzeba korzystania ze wsparcia asystenta.

Pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnością: samodzielnie zamieszkujące, które przy wsparciu asystenta zwiększą swoje możliwości samodzielnego i aktywnego życia w obszarach: zawodowych, edukacyjnych, kulturalnych itp.

Zgłoszenia / wnioski można składać od dnia 6 marca 2024 roku do dnia 12 marca 2024 roku (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: od 7:00 do 15:00, we wtorek w godzinach 7:00 do 16:30, piątek w godzinach od 7:00 do 13:30).

W ramach naboru należy złożyć:
•    Karta zgłoszeniowa do Programu – załącznik numer 1 do Regulaminu;
•    Kwestionariusz Uczestnika Programu (lub opiekuna w imieniu Uczestnika) – załącznik numer 2 do Regulaminu;
•    Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – umożliwiające weryfikację, czy osoba posiada uprawnienia do uczestnictwa w Programie (oryginał do wglądu, w przypadku osób, które złożyły zgłoszenie w formie elektronicznej konieczne będzie okazanie oryginału orzeczenia w chwili zakwalifikowania się do Programu). Niedostarczenie oryginału dokumentów, w wyznaczonym przez Realizatora terminie, skutkować będzie skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych;
•    Dokument wskazania Asystenta– załącznik numer 3 do Regulaminu;
•    Klauzula RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – załącznik numer 4 do Regulaminu;
•    Klauzula RODO Realizatora dla osób zgłaszających się do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik numer 5 do Regulaminu;
•    Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik numer 9 do Regulaminu;

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie zgłoszeń w wyznaczonych dniach i godzinach:
•    Osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, przy ulicy Mogileńskiej 3, 88-190 Barcin.
•    Za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgops.barcin@admin.com.pl w czasie trwania naboru;
•    Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesłanych na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, przy ulicy Mogileńskiej 3, 88-190 Barcin z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” (decyduje data nadania).

Zgłoszenia będą weryfikowane na bieżąco pod względem kompletności dokumentów następnie weryfikowane przez powołaną Komisję.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 52 383-34-45 (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: od 7:00 do 15:00, we wtorek w godzinach 7:00 do 16:30, piątek w godzinach od 7:00 do 13:30).5  lub drogą elektroniczną e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie Programu: Agnieszka Kuźmińska.

Złożenie zgłoszenia przez kandydata na Uczestnika Programu „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystencji osobistej. Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie będzie kontaktował się z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

WAŻNE!

Przed złożeniem dokumentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 należy zapoznać się z Regulaminem do Programu.

Regulamin
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa do Programu AOON 2024
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz dla osoby z niepełnosprawnością
Załącznik nr 3 - Wskazanie
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO MRiPS
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Uczestnik
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO Asystenci
Załącznik nr 7 - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę
Załącznik nr 8 - Karta realizacji
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
Plakat


Podpisał: Agnieszka Kuźmińska
Dokument z dnia: 06.03.2024
Dokument oglądany razy: 814
Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 06.03.2024, 13:43
Wydruk ze strony: mgops.bip.barcin.pl/megabip1 z dnia: 21.07.2024 21:02:16
www.MegaBIP.pl