Oświadczenia majątkowe Dyrektora jednostki

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Zgodnie art. 24 i przytoczonej wyżej ustawy, informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych Kierownika jednostki, udostępniane są na niniejszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, na podstronie działu: "Oświadczenia majątkowe Dyrektora jednostki", dostępnej z poziomu lewego menu.


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 30.03.2022, 13:32
Dokument oglądany razy: 1 225
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 30.03.2022