Piecza zastępcza - asystent rodzinny

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby ta w przyszłości potrafiła samodzielnie przezwyciężać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny
pomaga również w realizacji tego, co rodzina chce zmienić oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Przy czym pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

Zadania asystenta rodziny obejmują zakresowo cztery obszary:

 • bezpośrednią pracę z rodzicami,
 • bezpośrednią pracę z dziećmi,
 • działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny,
 • organizację własnej pracy.

Wśród funkcji spełnianych przez asystenta rodziny można wyodrębnić:

 1. funkcję wsparcia psychiczno - emocjonalnego;
 2. funkcję opiekuńczą;
 3. funkcję doradczą;
 4. funkcję diagnostyczno - monitorującą;
 5. funkcję mediacyjną;
 6. funkcję wychowawczą;
 7. funkcję motywująco - aktywizującą;
 8. koordynacje działań skierowanych na rodzinę.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, są to m.in:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodzinę we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, majcych na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 02.02.2022, 10:27
Dokument oglądany razy: 663
Podpisał: Marta Kaczor
Dokument z dnia: 02.02.2022