Pomoc społeczna

I. ISTOTA

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom rodzin i osób przez podejmowanie działać zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

W myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wsparcie udzielane jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu wystąpienia w rodzinie:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniające;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

II. KRYTERIA DOCHODOWE

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 776,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwoty 600,00 zł (zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej).


III. RODZAJE ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniające,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

IV. NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE PRAWNE

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Uchwała nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 oraz utworzenia "Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów na terenie gminy Barcin"

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 02.02.2022, 09:05
Dokument oglądany razy: 856
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 02.02.2022