Stypendia Szkolne

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie ul. Mogileńska 3, pokój nr 3 w terminie od 1 do 15 września, w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00, we wtorek w godzinach od 7.00 do 16.30, w piątek w godzinach od 7.00 do 13.30.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?
- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły,
- stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Kto może otrzymać?
- Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.).

Rodzinę w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 901 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Barcin,
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

    Pouczenie

- Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomił organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.)
- Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.)
- Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.)
- Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może był udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć w przedmiotów ścisłych, humanistycznych, komputerowych, sportowych, tanecznych, recytatorskich, artystycznych, wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjść do kin czy teatrów organizowanych przez szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
- podręczników, lektur, książek rozwijających zainteresowania ucznia, słowników, atlasów, encyklopedii,
- tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
- tornistra (plecak szkolny),
- obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
- stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego (tylko koszulka, spodenki, spodnie sportowe lub dres – po 1 szt.),
- ubrania roboczego wymaganego przez szkołą (np. na praktyką zawodową),
- przyborów i materiałów do nauki zawodu,
- artykułów szkolnych: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
- okularów korekcyjnych (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
- drukarek, papieru, tuszu do drukarek,
- pokrycia kosztu abonamentu internetowego,
- komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
- biurka, krzesła do biurka, lampki biurowe,
- instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,
- sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscyplinę sportu,
- stroju kąpielowego, klapek, okularów pływackich, czepków, rachunki,
3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) takich jak: dojazdy do szkoły (koszt dojazdu pokrywany jest w wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych), opłaty za internat, wyżywienie itp.;
4) świadczenia pieniężnego (jeżeli organ przyznający stypendium szkolne uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych wyżej nie jest możliwe i celowe).

    Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2022, poz. 2000 ze zm.).

W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się uczniów do następujących grup dochodowych:
1) Grupa A: dochód na jednego członka rodziny do 60% kryterium dochodowego;
2) Grupa B: dochód na jednego członka rodziny powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

Wysokość stypendium szkolnego zależna od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się o stypendium do
grupy dochodowej określonej w ust. 2, przedstawia się następująco:
1) Grupa A: od 110% do 200% kwoty bazowej;
2) Grupa B: od 80% do 180% kwoty bazowej.

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy;
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury);
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub zaświadczenie o pobieranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego);

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny);

Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,

Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),

Zaświadczenie ze szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, studentów itp.)

Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

AKTY PRAWNE:

- Uchwała Nr XXXII/319/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin;

- Art. 90 b), art. 90 c) ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 4, art. 90 d), art. 90 f), art. 90 m), art. 90 o) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296);


Opublikował: Maciej Gawro??ski
Publikacja dnia: 31.08.2023, 12:03
Dokument oglądany razy: 219
Podpisał: Izabela Woźniak
Dokument z dnia: 31.08.2023