Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie

To jest archiwalna wersja strony z dnia 02.02.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: edycja wyglÄ?du strony
MIEJSKO-GMINNY O?šRODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W BARCINIE

ul. Mogile??ska 3
88-190 Barcin
 

Wojew??dztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: ??ni??ski

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr telefonu 2: + 48 52 551 03 80
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
ePUAP: /mgopsbarcin/SkrytkaESP
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

Inspektor Danych Osobowych:
Katarzyna Henzler

Adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

NIP: 562-15-72-439
REGON: 092505062

Godziny urzÄ?dowania:

Poniedzia??ek 7:00 - 15:00

Wtorek 7:00 - 16:30

?šroda 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00

PiÄ?tek 7:00 - 13:30


Â? Dyrektor Miejsko-Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie â?? Dorota Dok??adna


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostÄ?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze??nia 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) ka??da instytucja publiczna posiada obowiÄ?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulujÄ?:

  • Ustawa o dostÄ?ie do informacji publicznej z dnia 6 wrze??nia 2001 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
  • RozporzÄ?dzenia Ministra Spraw WewnÄ?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporzÄ?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • RozporzÄ?dzenia Rady Ministr??w z dnia 11 pa??dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga?? dla system??w teleinformatycznych

Â? ObowiÄ?zek informacyjny


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RozporzÄ?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os??b fizycznych w zwiÄ?zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) â?? dalej: â?žRODOâ? informuje, ??e:

1) Administratorem Pa??stwa danych jest MGOPS w Barcinie.
2) Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z kt??rym mogÄ? siÄ? Pa??stwo kontaktowaÄ? we wszystkich sprawach dotyczÄ?cych przetwarzania danych osobowych za po??rednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemne na adres Administratora.
3) Pa??stwa dane osobowe bÄ?dÄ? przetwarzane w celu wype??nienia obowiÄ?zk??w prawnych ciÄ???Ä?cych na MGOPS w Barcinie jak r??wnie?? w celu realizacji praw oraz obowiÄ?zk??w wynikajÄ?cych z przepis??w prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustaw:
a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks PostÄ?powania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p????n. zm),
b) Ustawa z dnia 7 wrze??nia 1991 r. o systemie o??wiaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z p????n. zm.),
c) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak??adowym funduszu ??wiadcze?? socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z p????n. zm.)
d) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z p????n. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755),
f) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ??wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z p????n. zm.),
h) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo??ecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z p????n. zm.),
i) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z p????n. zm.),
j) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ??wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ??rodk??w publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z p????n. zm.),
k) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia??aniu przemocy w rodzinie, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z p????n. zm.)
l) Ustawa z dnia 7 wrze??nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment??w (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z p????n. zm.),
m) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzÄ?dowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z p????n. zm.),
n) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p????n. zm.),
o) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÄ?pczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z p????n. zm.),
p) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp??acie zasiÄ?k??w dla opiekun??w (Dz. U. z 2017 poz. 2092 z p????n. zm.),
q) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du??ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z p????n. zm.),
r) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa??stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z p????n. zm.)
s) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciÄ???y i rodzin â?žZa ??yciemâ? (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z p????n. zm.),
t) Uchwa??y Rady Ministr??w z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rzÄ?dowegoo programu â?žDobry startâ? (Dz. U. z 2018 r. poz. 514)
u) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niekt??rych ustaw zwiÄ?zanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428),
v) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy Pa??stwa w wychowywaniu dzieci oraz niekt??rych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 924 z p????n. zm.)
w) RozporzÄ?dzenie Rady Ministr??w z dnia 13 wrze??nia 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzor??w formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1245)
x) RozporzÄ?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo??ecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postÄ?powania w sprawach o przyznanie ??wiadcze?? rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie majÄ? byÄ? zawarte we wniosku, za??wiadczeniach i o??wiadczeniach o ustalenie prawa do ??wiadcze?? rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466)
y) RozporzÄ?dzenie Rady Ministr??w z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysoko??ci dochodu rodziny albo wysoko??ci dochodu osoby uczÄ?cej siÄ? stanowiÄ?cych podstawÄ? ubiegania siÄ? o zasi??ek rodzinny i specjalny zasi??ek opieku??czy, wysoko??ci ??wiadcze?? rodzinnych oraz wysoko??ci zasiÄ?ku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
z) RozporzÄ?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo??ecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postÄ?powania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie majÄ? byÄ? zawarte we wniosku, za??wiadczeniach i o??wiadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do ??wiadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467)
aa) RozporzÄ?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo??ecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu uniewa??nienia Karty Du??ej Rodziny, wzor??w graficznych oraz szczeg????owego zakresu informacji, jakie majÄ? byÄ? zawarte we wniosku o przyznanie Karty Du??ej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 992
z p????n. zm.)
bb) RozporzÄ?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo??ecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajÄ?ce RozporzÄ?dzenie w sprawie sposobu uniewa??nienia Karty Du??ej Rodziny, wzor??w graficznych oraz szczeg????owego zakresu informacji, jakie majÄ? byÄ? zawarte we wniosku o przyznanie Karty Du??ej Rodziny (Dz. U. 2017 r., poz. 2449)
cc) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo??ecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysoko??ci op??aty za wydanie duplikatu Karty Du??ej Rodziny oraz wysoko??ci koszt??w gminy zwiÄ?zanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M. P. z 2019 poz. 213)
dd) RozporzÄ?dzenie Rady Ministr??w z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczeg????owych warunk??w realizacji rzÄ?dowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
ee) UCHWA?A NR IV/32/2019RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni??w zamieszka??ych na terenie Gminy Barcin,
ff) RozporzÄ?dzenie Rady Ministr??w z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteri??w dochodowych oraz kwot ??wiadcze?? pieniÄ???nych z pomocy Spo??ecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358),
4) Pa??stwa dane osobowe bÄ?dÄ? przetwarzane przez okres niezbÄ?dnych do realizacji ww. celu z uwzglÄ?dnieniem okres??w przechowywania okre??lonych w przepisach szczeg??lnych, w tym przepis??w archiwalnych.
5) Pa??stwa dane nie bÄ?dÄ? przetwarzane w spos??b zautomatyzowany, w tym nie bÄ?dÄ? podlegaÄ? profilowaniu.
6) Pa??stwa dane osobowe nie bÄ?dÄ? przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujÄ?cy UniÄ? EuropejskÄ?, NorwegiÄ?, Liechtenstein i IslandiÄ?).
7) W zwiÄ?zku z przetwarzaniem Pa??stwa danych osobowych, przys??ugujÄ? Pa??stwu nastÄ?pujÄ?ce prawa:
a) prawo dostÄ?pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa UrzÄ?du Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ??e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og??lnego rozporzÄ?dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pa??stwa danych osobowych jest obowiÄ?zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaÄ? bÄ?dzie brakiem realizacji celu, o kt??rym mowa w punkcie 2.
9) Pa??stwa dane mogÄ? zostaÄ? przekazane podmiotom zewnÄ?trznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak??e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepis??w prawa (sÄ?dy, organy ??cigania, jednostki pomocy Spo??ecznej).


Opublikował: Maciej Gawro??ski
Publikacja dnia: 07.04.2022, 10:32
Dokument oglądany razy: 291
Podpisał: Maciej Gawro??ski
Dokument z dnia: 02.02.2022