Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów współpracująca w celu udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działał w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Barcin na lata 2019-2025.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działał podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działał.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.


szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pełnomocnik ds. Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Tomasz Kaniuka.


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 02.02.2022, 09:49
Dokument oglądany razy: 839
Podpisał: Tomasz Kaniuka
Dokument z dnia: 02.02.2022